WOMEN'S Haircut             $175+

Men’s HAIRCUT                 $125+

Blow Dry                       $75+

 

Single Process Color      $150+

 

Highlights

Partial                         $200+

Full                             $300+

 

 

KOJI'S PRICING

© 2014 Koji Toyoda Salon | www.KojiHair.com | Contact: Info@KojiHair.com